Stowarzyszenie „Otwarta Dłoń”
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Otwarta Dłoń”

Poznaj cele stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” działa od 18 września 2002 roku.  Organizacja powstała z inicjatywy pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie zajmujących się rehabilitacją społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego osobowego i fizycznego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków, a gromadzone środki finansowe przeznaczane są na cele statutowe Stowarzyszenia – upowszechnianie w społeczeństwie problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych, wspieranie organizacyjne i finansowe Warsztatów Terapii Zajęciowej, współdziałanie w rehabilitacji leczniczej i zawodowej prowadzonej przez powołane do tego organa i instytucje, organizowanie życia zawodowego, kulturalnego, rekreacji i sportu dla osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez kulturalnych służących integracji ze środowiskiem lokalnym, pomoc w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku. 

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez dialog i współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej i organizacjami społecznymi.

Stowarzyszenie w ramach pozyskiwanych w konkursach środków prowadzi działania integrujące osoby niepełnosprawne ze środowiskiem lokalnym, organizuje zajęcia podczas których niepełnosprawna aktywnie i twórczo spędza czas wolny, rozwija swoje umiejętności, stwarza okazje do prezentowania na szerokim forum możliwości tej grupy osób, walczy o ich prawa i należne w społeczeństwie miejsce.

Główne działania realizowane przez naszą organizację:

„Mieszkanie treningowe” – celem projektu jest zwiększanie samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie osób z niepełnosprawnością intelektualną, przygotowanie ich do maksymalnie samodzielnego życia i aktywizowania do kierowania własnymi sprawami. Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie treningów umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.  Treningi odbywają się się w utworzonym w 2008 roku mieszkaniu, składającym się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki.  Udział w projekcie pozwala osobom z niepełnosprawnościami na poznanie codziennego życia, umiejętności samodzielnego radzenia sobie z codziennymi problemami, bez wyręczania ze strony rodziców i opiekunów. Zadanie finansowane jest ze środków PFRON w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 „Festiwal Umiejętności” – celem Festiwalu jest promowanie i rozwijanie umiejętności i zainteresowań osób niepełnosprawnych, inspirowanie do rozwijania i doskonalenia posiadanych umiejętności, wyzwalanie satysfakcji i radości płynącej z procesu tworzenia i wyrażania siebie, zwiększanie poczucia własnej wartości wśród osób niepełnosprawnych. Zadanie finansowane jest ze środków PFRON w ramach organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OTWARTA DŁOŃ
Muratyn 49, 22-650 Łaszczów
tel.(084) 697 068 230
email: stowarzyszenie.muratyn@o2.pl
NIP 921-18-06-615 Regon 951153687
BS Tomaszów Lub. nr 25962000050000336220010001

Nr KRS 0000131467

Zapraszamy do kontaktu

Adres

MURATYN 49,
22-650 ŁASZCZÓW

Telefon

Scroll to Top
Skip to content